Tietosuojaseloste


EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Terapeutin nimi ja yritys Mari Rantanen, Hyvinvointi- ja terapiapalvelu Mari Rantanen, Y-tunnus 3331289-5

Yrityksen osoite

Puhelinnumero

sähköpostiosoite hytepalvelu.marirantanen@gmail.com

nettisivujen osoite https://marirantanen.webnode.page

REKISTERIN NIMI

Hyvinvointi- ja terapiapalvelu Mari Rantanen asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Hyvinvointi- ja terapiapalvelu Mari Rantanen tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) sekä nykyisen Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja ei tallenneta. Terapiatapaamisissa mahdollisesti prosessin edistämiseksi työstetyt kirjalliset muistiinpanot (esim. fläpit) ovat asiakkaan omaisuutta ja ne luovutetaan asiakkaalle itselleen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan yhteystiedot, ei henkilötunnusta.

Rekisteriin tallennetaan tarvittaessa myös asiakkaan ilmoittaman lähiomaisen tai muun yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Rekisterit tuhotaan 12kk kuluttua viimeisestä tapaamisesta tai heti hoidon päätyttyä asiakkaan niin halutessaan.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Asiakasrekisteriin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Salassapitovelvollisuus säilyy palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen. Lyhytterapeuttiset ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä (Lastensuojelulaki 417/2007 25 §). Ilmoitus on tehtävä viipymättä. Ilmoitusvelvollisuus koskee Suomen rikoslain nojalla myös tilanteita, joissa asiakas vaarantaa tai uhkaa omaa tai toisen henkeä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

1. MANUAALINEN AINEISTO

Manuaaliset tiedot säilytetään asianmukaisesti lukkojen takana olevissa tiloissa. Manuaaliset tiedot on yksilöity ilman henkilötietoja.

2. SÄHKÖINEN AINEISTO

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekkisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli asiakas haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa vaatia tietoihinsa oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Hyvinvointi- ja terapiapalvelu Mari Rantanen 
Y-tunnus 3331289-5
hytepalvelu.marirantanen@gmail.com 

AK Relations Oy
y-tunnus 2435092-9
akrelationsoy@gmail.com 

Kielotie 47
01350 Vantaa 

 
© 2023 All rights reserved
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started